Copyright

DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Tots els continguts d’aquesta web són propietat de dani codina, d’ara en endavant danicodina.cat. En cap cas, s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari, implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets de propietat intel.lectual, industrial i d’imatge de la mateixa. Per tant, es prohibeix suprimir, eludir, adaptar o modificar el “copyright”, la informació continguda en aquest website o el seu disseny.

Així mateix, es prohibeix qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l’autorització expressa de danicodina.cat. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest web (incloent-hi textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de danicodina.cat llevat que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a danicodina.cat per la legislació vigent.

Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per l’Estat espanyol.

Així mateix, danicodina.cat es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seva pàgina web i/o continguts.